ZŠ s MŠ Charakteristika
školy
Školské a ped.
dokumenty
Plány
práce
Školský
personál
Výchovný
poradca
Školská
knižnica

Domov
Aktivity
História školy
Materská škola
Školská jedáleň
Projekty
Učtovné doklady
Rozvrh hodín
Na stiahnutie
Fotoalbum ZŠ
Práce žiakov
Krúžky
Súťaže
Odkazy
Kontaktné údaje
Applety
Úlohy
English quiz

EDU page
Bez kriedy
Zborovňa
E-test Učiteľ
E-test Student

Kalendár
Dnes je:
26.7.2017

Dnes má meniny:
Anna/Hana
Zajtra oslavuje:
Božena

Školský rok
2016/2017

Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Projekty

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Zmluvný partner: Metodicko pedagogické centrum, Ševčenkova 11 85001 Bratislava

Cieľ projektu: Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.
Počas projektu zvýši svoje profesionálne kompetencie na výučbu anglického jazyka až 3000 učiteľov zo základných škôl na území celého Slovenska. Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Učitelia prejdú vzdelávaním, ktoré bude zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov. Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie. Národný projekt je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a zároveň podporuje vládnu koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva.
Do projektu sú zapojené 4 učiteľky ANJ- z toho 2 na I.stupni ZŠ a 2 na II. stupni ZŠ

Trvanie projektu: 13 mesiacov (1. november 2014 – 30. november 2015)

Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie predmety

Zmluvný partner: Centrum vedecko- technických informácií SR, Lamačská cesta8/A, 81104 Bratislava, realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva

Cieľ projektu: : obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, zvýšiť pripravenosť budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spločnosti.
Aktivity:
A.1: inovácia obsahu a metód výučby všeobecnov zdelávacích predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ
A.2: vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ZŠ a SŠ
A.3: zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodnovedných a technických predmetoch a smeroch.
Škola z projektu získala: interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, sadu reproduktorov

Trvanie projektu: 13.12.2012 – 30.11.2015

VISEGRAD CHRISTMAS – medzinárodný projekt na udržiavanie vianočných tradícií

Zmluvný partner:Administratívny District Starosty, Zywiec

Cieľ projektu: Oboznámenie sa vianočnými zvykmi a tradíciami v iných krajinách a regiónoch a ich prezentácia deťmi, žiakmi, ľudovou hudbou a folklórom.

Trvanie projektu: December 2015- február 2016

Obnova školskej knižnice

Zmluvný partner: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 813 30 Bratislava

Cieľ projektu: Vybudovanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, komunikačného a informačného zdroja, študijného centra s aktivitami pre návštevníkov. Projekt Elektronizácie a revitalizácie školských knižníc pod názvom Obnova školskej knižnice kvalitatívne posunul školskú knižnicu medzi moderné centrá vzdelávania. Pripojením na internetovú sieť je čitateľom a študujúcim zabezpečené získavať poznatky z akejkoľvek oblasti , rozšírili sa tak nekonečné možnosti samoštúdia. Počítače a multifunkčné zariadenie umožňujú vytlačiť si potrebné dáta k ďalšiemu využitiu. Harmonogram prác spojených s realizáciou projektu bol prispôsobený a realizovaný v súlade s predpokladaným termínom ako i zverejnením výsledkov úspešnosti podaného projektu.
Činnosť školskej knižnice ( ŠK) sa vďaka projektu skvalitnila rozšírením knižných zbierok. Má pravidelnú výpožičnú dobu a okrem toho v jej priestoroch vyučuje literatúra , v rámci ktorej žiaci využívajú i internet. Vyučujúcim slúži školská knižnica na výber titulov doplnkového čítania pre žiakov. Počet výpožičiek sa oveľa zvýšil a počet kníh sa neustále rozrastá , čo si vyžaduje čoraz presnejšiu evidenciu zbierok i čitateľov. K tomu škola využíva knižný softvér s on – line katalógom CLAVIUS a čítačku čiarových kódov.
Z projektu škola do knižnica zakúpila dva počítače s monitormi a softvérovým vybavením, multifunkčné zariadenie na skenovanie , kopírovanie a tlačenie materiálov a rozšírila knižný fond o 124 ks.

Trvanie projektu: september 2013- november 2013

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí

Zmluvný partner: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105 Bratislava

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie na všetkých plnoorganizovaných štátnych základných školách, na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, pracovných pomôcok. Pomôže nastaviť komplexný systém prevencie pred sociálnou patológiou u žiakov ZŠ, zefektívni ich sociálnu integráciu, vrátane zvýšenia ich zamestnateľnosti, uplatniteľnosti na trhu práce.

Trvanie projektu: november 2013- november 2015

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva

Zmluvný partner: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 813 30 Bratislava

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybudovanie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných zamestnancov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Najvýznamnejším prínosom projektu je akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Z projektu získa základná aj materská škola interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň.

Trvanie projektu: od januára 2014

Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Zmluvný partner: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 85107 Bratislava

Cieľ projektu: Záujem skvalitňovať testovacie nástroje tak, aby objektívnejšie posudzovali vzdelávacie výsledky žiakov. Cieľom je vybudovať elektronickú databázu úloh a testov, ktorá bude využívaná tak na školskej úrovni ako aj na úrovni národných meraní. Ponuka testov bude rozšírená pre väčší rozsah predmetov Štátneho vzdelávacieho programu, a to pre vyučovacie jazyky a cudzie jazyky, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, matematiku a prácu s informáciami. Testy sa budú vytvárať aj pre kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú, štatistickú a prírodovednú gramotnosť. Dôležitým cieľom projektu je sprístupnenie novej databázy úloh školám, vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl v SR do elektronického testovania. Poskytovateľ projektu pre účely testovania zabezpečil pre školu osobný počítač s monitorom a softvérovým vybavením.

Trvanie projektu: jún 2013- november 2015

Multikultúrne rozprávky

Zmluvný partner: Nadácia Intenda, Pražská 11, 81104 Bratislava

Cieľ projektu: Na Slovensku majú ľudia stále predsudky, aj neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Zameranie sa na deti je nielen z pohľadu budúcnosti vysoko efektívne, vzdelávanie detí a mládeže a priblíženie im výhod multikultúrnej spoločnosti je najviac efektívnym spôsobom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti tolerantnej voči rôznym kultúram a etnikám. Navyše, pôsobením na deti nepriamo pozitívne vplývame aj na dospelú časť rodiny. Preto Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych rozprávok, ktoré podporia takýto multikultúrny dialóg na Slovensku.Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu a EÚ Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Nadácia Intenda ho bude realizovať od marca 2013 do decembra 2013, kedy vznikne nielen zaujímavá kniha rozprávok zozbieraných od cudzincov žijúcich na Slovensku, ale budú sa realizovať spoločné čítania migrantov s deťmi na základných školách po celom Slovensku. Súčasťou projektu je aj výtvarná súťaž pre deti a diskusné stretnutie na tému integrácie detí migrantov na Slovensku.

Doteraz na Slovensku neboli vyvíjané také aktivity v oblasti podpory integrácie cudzincov a podpory multikultúrneho dialógu, ktoré by boli špecificky zamerané na deti a ktoré by oslovovali masu detského čitateľa - diváka. Je to zaujímavé, pokiaľ si uvedomíme, že pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj. V prípade projektu Multikultúrnych rozprávok to bude významný vplyv na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám.

Zároveň vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne posolstvá, ale sú aj najrozšírenejším prejavom ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine.

Trvanie projektu: marec 2013- december 2013

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Zmluvný partner: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 84244 Bratislava

Cieľ projektu: Získanie kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií prostredníctvom účasti pedagógov na vzdelávaní. Projektu sa zúčastnili piati pedagogickí zamestnanci. Cieľom projektu je aj zlepšenie vybavenosti školy didaktickou technikou – kde škola z projektu získala: 8ks PC HP+8ks LCD monitorov a pre pedagogických zamestnancov 5 ks notebookov. Cieľom projektu je dosiahnuť zmeny formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Trvanie projektu: december 2008- november 2013

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

Zmluvný partner: Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kvalifikovanosti vyučujúcich telesnú a športovú výchovu s dôrazom na inováciu metód a foriem výučby telesnej výchovy na základných a stredných školách. Cieľovou skupinou vzdelávania sú učitelia I. stupňa ZŠ a učitelia II. stupňa ZŠ resp. učitelia SŠ bez aprobácie telesná a športová výchova, ktorí majú záujem o tento vyučovací predmet. Z našej školy sa do projektu prihlásili dvaja pedagogickí zamestnanci. Benefitom je získanie sady pomôcok pre školu na vyučovanie telesnej výchovy v sume 1000,- € na každého učiteľa, ktorý úspešne absolvuje vzdelávanie.

Trvanie projektu: máj 2013- december 2014

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov

Zmluvný partner: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 83000 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kompetencií učiteľov na vyučovanie cudzieho jazyka na I. stupni ZŠ. Z projektu škola získala didaktickú techniku – dataprojektor a projekčné plátno. Projektu sa zúčastnili 4 pedagogickí zamestnanci – frekventanti, ktorí dostali k vzdelávaniu 4 notebooky.

Trvanie projektu: január 2009-jún 2013

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika

Zmluvný partner: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 83000 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kompetencií učiteľov I stupňa ZŠ na vyučovanie informatickej výchovy na I. stupni ZŠ. Z projektu škola získala didaktickú techniku – dataprojektor a notebook. Projektu sa zúčastnili 1 pedagogický zamestnanec – frekventant, ktorý dostal k vzdelávaniu 1 notebook.

Trvanie projektu: september 2011-september 2016

Infovek – modernizácia pedagogického procesu vo vybraných školách, informatizácia školstva - II časť

Zmluvný partner: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 84244 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie počtu informačno komunikačných technológii, informatizácia školstva. Škola z projektu zapožičaním a následným prevodom majetku získala tablet PC, datavideoprojektor, tabuľu, 4 ks osobných počítačov, 4. ks monitotorov LCD.

Trvanie projektu: marec 2012-december 2015

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Zmluvný partner: Metodicko pedagogické centrum, Ševčenkova 11 85001 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kompetencií pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy. Z projektu škola získala didaktickú a výpočtovú techniku – 2 ks Notebook HP s aplikačnými softvérmi.

Trvanie projektu: marec2012-marec 2015

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Zmluvný partner: Metodicko pedagogické centrum, Tomášikova 4, P.O.BOX 14, 82009 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl. Z projektu materská škola získala didaktickú a výpočtovú techniku – desktop s príslušenstvom 2 ks, multifunkčné zariadenie, aplikačné softvéry 6 ks, sada elektronických a didaktických pomôcok, televízor, digitálny fotoaparát.

Trvanie projektu: apríl 2010-december 2014

Objavujme kúzlo knihy

Cieľ:

 • zakúpenie nových knižných titulov,
 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov
 • zvýšenie záujmu o literatúru a zvýšenie návštevnosti knižnice

 • Cieľová skupina: Žiaci základnej školy, študenti stredných škôl , zamestnanci školy

  Termín: január – august 2010

  Dopad projektu:
  trvalý na generácie žiakov
  Vďaka grantu nadácie Pontis sa obohatil knižný fond Školskej knižnice o 152 ks kníh

  Realizátor: ZŠ a Školská knižnica Oravská Lesná

  Grant: 900 €
  Fond T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis
  Nadácia PONTIS

  PROJEKT „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“

  Základná škola s materskou školou Oravská Lesná v školskom roku 2009/2010 v spolupráci s  Policajným zborom Slovenskej republiky realizuje projekt pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Tento projekt je vytvorený v spolupráci s Políciou Rotterdam – Rijnmond, Holandským Policajným inštitútom a Prezídiom Policajného zboru SR ako autormi projektu a odborným garantom je Štátný pedagogický ústav v Bratislave.
  Metodicky je vypracovaný a následne realizovaný vo forme desiatich vybraných vedomostných tém prezentovaných v priebehu 45 minútovej vyučovacej hodiny ustálenej v rozvrhu hodín v spolupráci s triednou učiteľkou. Tento projekt je už dlhodobo opakovane realizovaný príslušníkmi PZ, ktorý sa postupne dostávajú do pozície „školského policajta“ podieľajúceho sa na riešení problémov i v iných ročníkoch a triedach v spolupráci s pedagógmi. Už na úvodnej hodine sú žiaci inštruovaní k tomu, aby mali na laviciach svoje menovku, písacie potreby, farbičky. Je im predstavená postava chlapca – Robo, ktorý ich celým projektom počas školského roku sprevádza a pomáha ozrejmovať prednášané témy. Týmto spôsobom sa deti učia vnímať policajta-lektora ako autoritu, ktorý im má pomáhať, jeho vedomosti a schopnosti sú na profesionálnej úrovni a vystupuje tu ako vzor, osobnosť, ktorý bojuje proti zločinu a je ich ochranca.

  Prednášané témy preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ sú žiakom rozdávané vždy pred hodinou a sú spracované do 10-tich nasledujúcich okruhov:
  I. Priatelia policajti – cieľom hodiny je oboznámiť žiakov s činnosťou polície, jej hlavnými úlohami a potreba prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii,
  II. Kto kradne, je zlodej! – cieľom hodiny je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam, venovať pozornosť chápaniu životných hodnôt, budovať pocit bezpečia pomocou uplatňovania správnych zásad prevencie, kreslená postavička Robo hrá na tejto hodine dôležitú úlohu pri orientovaní sa v oblasti životných hodnôt, pomocou poznámok tie správne hodnoty dáva do popredia,
  III. ... A pôjdeš v tom s nami! – cieľom hodiny je porozprávať sa o násilí ako faktore, ktorý v súčasnosti enormne ovplyvňuje život jedinca, poskytnutie informácií o možnostiach ochrany pred ním, o normálnom spolunažívaní, poskytnúť informácie o linke pomoci deťom v núdzi, naučiť deti povedať nie násiliu a nátlaku rovesníkov,
  IV. Správaj sa normálne! – cieľom hodiny je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, naučiť deti zodpovednému a slušnému správaniu v prostriedkoch hromadnej dopravy a na ceste, upozorniť na nástrahy číhajúce na nich počas cestovania
  V. To musíš vedieť! - cieľom hodiny je venovať pozornosť správaniu sa chodcov v cestnej premávke, naučiť dieťa zodpovednému správaniu sa na ulici, poskytnúť mu základné informácie o zákone o premávke na pozemných komunikáciách,
  VI. Zákerná droga – cieľom hodiny je informovať o drogách, drogovej závislosti a pomoci drogovo závislým, venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, priviesť deti k serióznemu zamysleniu nad voľbou, ktorú musia urobiť, veľmi dôležité je naučiť deti rozmýšľať o svojom vlastnom správaní a zodpovednosti za vlastný život,
  VII. Bingo! ... za moje peniaze! – cieľom hodiny je informovať o závislosti na hraní, venovať pozornosť dôsledkom závislosti na hraní pre hráča a jeho rodinu
  VIII. Na zdravie! Ďakujem, radšej nie! - cieľom hodiny je informovať o alkohole a závislosti na ňom, venovať pozornosť životnej situácii dieťaťa, ktoré žije s rodičom – alkoholikom, možnosti riešenia jeho problému,
  IX. Odpáľ to do vzduchu! – cieľom hodiny je informovať o zábavnej pyrotechnike, naučiť bezpečne manipulovať s ňou, poukázať na trvalé následky na zdraví, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie s výbušninami
  X. Každý je iný! – cieľom hodiny je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, usilovať sa o zmenu postojov k tomuto problému, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť, poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

  Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Projekt plní nie len informačnú funkciu, ale najmä preventívnu funkciu napríklad poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať páchateľmi a obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a podobne.

  „Cieľom je priviesť deti k poznaniu, že všetkých musíme akceptovať a vážiť si ich, lebo jeden závisíme od druhého.“

  Vybudovanie jazykového laboratória na Základnej škole v Oravskej Lesnej

  Cieľ:

 • Skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov na škole
 • Zvýšenie úrovne cudzojazyčnej gramotnosti žiakov
 • Kvalitná príprava žiakov na štúdium na stredných školách
 • Odhaľovanie a rozvoj schopností talentovanej mládeže zapájaním sa do olympiád v cudzom jazyku
 • Poskytovanie jazykových kurzov pre verejnosť

 • Cieľová skupina :
 • Žiaci základnej školy
 • zamestnanci firiem z obce
 • učitelia ZŠ a MŠ
 • Záujemcovia zo širokej verejnosti

 • Termín : september – december 2008

  Realizátor:
  Základná škola s materskou školou Oravská Lesná
  Mgr. Elena Mazúchová
  Grant:270 926.- Sk

  Bájny svet povestí a legiend

  Cieľ:

 • Prezentáci regiónu s jeho legendami a zvykmi
 • Medzinárodné stretnutie detí troch krajín V4
 • Spoznať región hostiteľskej krajiny
 • Zoznámiť sa z legendami regiónu ,zobraziť ich dramatizáciou
 • Tvorivé výtvarné dielne
 • Pečenie ľudových špecialít
 • Predstavenie vlastného regiónu na národnom večere

 • Cieľová skupina : Deti 5. – 6. ročníka

  Termín : 1. 10. 2007 – 6. 10. 2000

  Organizátor:
  Magistrát města Frýdek – místek Odbor školství, kultury , mládeže a tělovýchovy
  Základní škola El. Krásnohorské 2254
  Frýdek Místek ČR
  Koordinátor: Martin Sysala

  Medzinárodn partneri:

  Obecný úrad Oravská Lesná SK
  ZŠ s MŠ Oravská Lesná SK
  Koordinátor: Daniel Mazúch

  Starostow powiatowe w Źywcu PL
  Koordinátor: Miroslav Dziergas

  Elektoronizácia školskej knižnice ZŠ sMŠ Oravská Lesná

  Cieľ:

 • Skvalitnenie činnosti školskej knižnice – spracovanie agendy knižnice cez knižničný softvér s online katalógom
 • Ponuka prístupu na internet – vyhľadávanie informácií
 • Skvalitnenie vyučovania na škole
 • Zvýšenie záujmu o knihu – rozvoj slovnej zásoby
 • Ponuka odbornej literatúry pedagógom, študentom a záujemcom zo širokej verejnosti

 • Cieľová skupina :
 • Žiaci základnej školy
 • Študenti stredných škôl
 • Pedagogickí i  nepedagogickí zamestnanci školy
 • Záujemcovia zo širokej verejnosti

 • Termín : august – december 2007

  Realizátor :
  Základná škola s materskou školou Oravská Lesná
  Mgr. Elena Mazúchová

  Grant: 100 000.- Sk

  Zdravá škola

  Cieľ:

 • Humanizácia a demokratizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a medziľudských vzťahov
 • Ochrana a podpora zdravia, rozvoj pohybových aktivít žiakov a pedagogických pracovníkov
 • Ochrana a tvorba životného prostredia

 • Cieľová skupina :
 • Žiaci ZŠ
 • Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

 • Aktivity:
 • Prevencia drogových závislostí – fajčenie - prednáška pre žiakov 7. ročníka
 • Správne držanie tela - prednáška pre žiakov 2. ročníka
 • Deň duševného zdravia - rozhlasová relácia
  Copyright© www.zsoravskalesna.sk - admin

                                                                                                                                                                                                                                 
 • Prihlásiť sa:
  Kozmix
  --------------
  Projekt V4
  --------------
  Projekt ESF
  „Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku“
  financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu vzdelávanie