ZŠ s MŠ Charakteristika
školy
Školské a ped.
dokumenty
Plány
práce
Školský
personál
Výchovný
poradca
Školská
knižnica

Domov
Aktivity
História školy
Materská škola
Školská jedáleň
Projekty
Učtovné doklady
Rozvrh hodín
Na stiahnutie
Fotoalbum ZŠ
Práce žiakov
Krúžky
Súaže
Odkazy
Kontaktné údaje
Applety
Úlohy
English quiz

EDU page
Bez kriedy
Zborovňa
E-test Učitež
E-test Student

Kalendár
Dnes je:
26.7.2017

Dnes má meniny:
Anna/Hana
Zajtra oslavuje:
Božena

Školský rok
2016/2017

Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Školskå jedåleň

Všeobecné informácie pre stravníkov

Jedálny lístok

Platby realizova nasledovne:

Trvalý príkaz na 9. mesiacov  od septembra  do mája (alebo platba mesačne internetbankingom alebo prostredníctvom  bankomatu ) všetky platby do 20. dňa v mesiaci.

Č. účtu, IBAN:SK90 5600 0000 0040 4116 6005

Do správy pre prijímateža: Meno, priezvisko dieaa, trieda  VS: (bude pridelený ved. školskej jedálne po prihlásení sa na stravu )  KS: 0308

Desiata 1 až 9 ročník:  8,00  € mesačne  (0,39 – 1 deň)
Obedy  1 až 4 ročník : 19,00  € mesačne  (0,95 – 1 deň)
Desiata + obed 1 až 4 ročník : 27,00  mesačne
Obedy 5 až 9 ročník:  20,00 € mesačne (1,01 – 1 deň)
Desiata + obed 5 až 9 ročník: 28,00 € mesačne
Zamestnanci:   obed 22,00 € mesačne (1,12 – 1 deň)
Cudzí stravníci: obed  2,31 €/ 1 obed

Preplatky za stravu sa vrátia až na konci školského roka (mesiac júl) alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka.

  • odhlási sa zo stravy je možné deň vopred, osobne alebo telefonicky na čísle 043/5524636
  •  pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje, neodhlásený obed si môžete zobra v jedálni   ZŠ do 13:30 h
  • v prípade neodhlásenia obedu nie je možné spätne odpočíta stravné, za odhlásenie obedu je zodpovedný stravník !!!
  • akúkožvek zmenu týkajúcu sa stravovania je potrebné rieši s vedúcou školskej jedálne
  • zmeni kategóriu je možné vždy od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
  • pri neuhradení poplatku za stravu včas bude diea zo stravy odhlásené
  • v prípade neprítomnosti žiakov , ktorým  je pridelená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozené sociálnym vylúčením, sú rodičia  povinní diea odhlási zo stravovania.  Títo stravníci v hmotnej núdzi si nemôžu vzia obed do obedára. Ak diea nebolo odhlásené, rodič je povinný zaplati celú sumu obedu ako cudzí stravník t.j. 2,31 € za 1 obed.
  • počas choroby, alebo lekárskeho vyšetrenia žiakov  nie je dovolené bra obed do obedára, iba s výnimkou v prvý deň, ak nebolo možné stravníka odhlási včas. Zariadenie školského stravovania podža § 139 až 141 zákona, zabezpečuje žiakom stravu iba v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
  • dozor v školskej jedálni zaisujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.
  • žiaci sú povinní  aj v školskej jedálni dodržiava školský poriadok

Copyright© www.zsoravskalesna.sk - admin

                                                                                                                                                                                                                               
Prihlási sa:
Kozmix
--------------
Projekt V4
--------------
Projekt ESF
„Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku“
financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu vzdelávanie